Gangchon Rail Bike

Gangchon Rail Bike

0 Comments

Gangchon Rail Bike เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2010 รถไฟ Mugunghwa บนสาย Gyeongchun ที่เชื่อมระหว่างโซลกับ Chuncheon ได้หายไปในประวัติศาสตร์หลังจากการดำเนินการครั้งสุดท้าย ตั้งแต่นั้นมา รางรถไฟภายในอุโมงค์ก็ถูกรื้อทิ้ง แต่ ‘อุโมงค์เปียม’ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในรูปของซุ้มประตูและประวัติศาสตร์เก่าแก่ยังคงหลงเหลืออยู่ ป้ายสถานี “คังชอน” เก่าก็ยังคงอยู่เช่นกันประวัติศาสตร์ได้เปลี่ยนไปเป็นตู้ขายตั๋วและที่พักพิงเมื่อเรลไบค์ระหว่างสถานี Gangchon และ Kim Yu-jeong เริ่มดำเนินการ จักรยานรางวิ่งบนเส้นทางเดียวระหว่างสถานี Gangchon เดิมและสถานี Kim Yu-jeong หมายความว่าคุณสามารถไปจากสถานี Gangchon ไปยังสถานี

Categories

Recent Posts

Tags