วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร วัดโพธิ์

0 Comments

วัดโพธิ์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ถือเป็นวัดที่สำคัญที่สุดในรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี ความสำคัญของเรื่องนี้เนื่องมาจากการที่พระมหากษัตริย์ทรงบูรณะวัดโพธาราม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยา และได้ทรงสถาปนาขึ้นใหม่เป็นพระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้ ยังมีขี้เถ้าของรัชกาลที่ 1 เก็บไว้ใต้ฐานพระประธานที่เรียกว่าพระพุทธเทวะปฏิมากรในอุโบสถ วัดตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 ไร่ทางทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง โดยมีถนนท้ายวังอยู่ทางทิศเหนือ ถนนสนามไชยทางทิศตะวันออก ถนนเศรษฐการทางทิศใต้และถนนมหาราชอยู่ทางทิศตะวันตก แยกจากกันด้วยกำแพงสูงสีขาวบนถนนเชตุพน วัดมีสองส่วนหลัก คือ ส่วนศักดิ์สิทธิ์หรืออุโบสถ พุทธวาส และส่วนที่อยู่อาศัยหรือส่วนพระสงฆ์ คือ สังฆวาวาส มีการกล่าวในจารึกศิลาว่าหลังจากเสด็จพระราชดำเนินมาที่พระบรมมหาราชวังแล้ว พระพุทธยอดฟ้ามหาราช (รัชกาลที่ ๑) ทรงรับรู้ว่ามีวัดเก่าแก่ ๒ แห่ง