วัดเจ็ดยอด

0 Comments

วัดเจ็ดยอด เป็นวัดสมัยล้านนาที่สวยงามในเขตชานเมืองของเชียงใหม่ที่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์บางอย่างพระวิหารซึ่งเป็นที่รู้จักกันวัดโพธารามมหาวิหารและวัดโพธารามมหาวิหารเป็นวัดย้อนหลังหลวง 15 ศตวรรษ รูปแบบสถาปัตยกรรมแสดงถึงอิทธิพลของล้านนา รัตนโกสินทร์ ลาว จีน และอินเดีย o o o o o o o วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1441 ถึง พ.ศ. 1487 เถ้าถ่านของกษัตริย์ประดิษฐานอยู่ในเจดีย์ที่บริเวณวัดใน 1477 8 สภาพุทธโลกถูกจัดขึ้นที่นี่เพื่อหารือเกี่ยวกับตำราพระไตรปิฎกที่พระคัมภีร์ที่มีคำสอนทางพุทธศาสนา วิหารที่มียอด7ยอดจุดเด่นของ วัดเจ็ดยอด คือวิหารซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัด เจ็ดยอด หมายถึง ยอด 7