วัดศรีชุม – สุโขทัย

0 Comments

วัดศรีชุม – สุโขทัย ตั้งอยู่ในเขตทิศเหนือนอกกำแพงเมืองคือวัดศรีชุม ขึ้นชื่อเรื่องมณฑปที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่มองเห็นได้บางส่วนจากภายนอก ชื่อวัดแปลว่า “วัดต้นโพธิ์” ต้นโพธิ์พบได้ในหลายวัดทั่วประเทศไทย เพราะเป็นต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญภาวนาเมื่อตรัสรู้ศิลาจารึกโบราณที่พบในมณฑปวัดศรีชุม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย13 ประกอบด้วยวัดศตวรรษของมณฑปและวิหาร วิหารหรือหอประชุมซึ่งเหลือแต่ฐานและเสาหลักยืนอยู่หน้ามณฑป l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l